Nauka o danych

Jak używać funkcji Pythona NumPy linspace()()?

Jak używać funkcji Pythona NumPy linspace()()?

Za pomocą biblioteki NumPy w Pythonie można tworzyć różne typy tablic. Musisz znać sposoby tworzenia tablicy NumPy przed użyciem funkcji linspace() w Pythonie. Czasami musimy stworzyć tablicę z równomiernie rozmieszczonymi lub nierównomiernie rozmieszczonymi liczbami. Za pomocą funkcji linspace() można tworzyć zarówno tablice równomiernie rozmieszczone, jak i nierównomiernie rozmieszczone z zakresem liczb. Jest to przydatna funkcja do obliczeń numerycznych. W tym samouczku pokazano, jak funkcja linspace() może być używana w skrypcie Pythona.

Składnia

Składnia funkcji linspace() jest pokazana poniżej:

tablica numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=Brak, axis=0)

Funkcja może przyjmować siedem argumentów. Cele wszystkich argumentów są opisane poniżej:

Użycie funkcji linspace()

Różne zastosowania funkcji linspace() są pokazane w tej części samouczka na wielu przykładach.

Przykład-1: Używanie obowiązkowych argumentów funkcji linspace()

Poniższy przykład pokazuje sposób tworzenia jednowymiarowej tablicy z równomiernie rozmieszczonymi liczbami za pomocą funkcji linspace(). W tym przykładzie są dwa obowiązkowe argumenty tej funkcji. Tablica z zakresem równomiernie rozmieszczonych liczb ułamkowych zostanie wygenerowana przez funkcję linspace() gdzie pierwsza liczba będzie wynosić 10, a ostatnia liczba będzie wynosić 20.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz tablicę NumPy z równomiernie rozmieszczonymi wartościami
np_tablica = np.przestrzeń lin(10, 20)
# Wydrukuj wyjście
print("Wyjście funkcji linspace() to:\n", np_array)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu.

Przykład-2: Użycie argumentu num funkcji linspace()

Poniższy przykład pokazuje użycie use liczba argument funkcji linspace(). Liczby dodatnie są używane do początek i zatrzymać wartości w pierwszej funkcji linspace(). Ta funkcja wygeneruje tablicę 10 równomiernie rozmieszczone numery do przypisania 10 do liczba argument. Liczby ujemne są używane do początek i zatrzymać wartości w drugiej funkcji linspace(). Ta funkcja wygeneruje tablicę 15 równomiernie rozmieszczone numery do przypisania 15 do liczba argument.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz tablicę NumPy z 10 równomiernie rozmieszczonymi wartościami
np_tablica = np.spacja lin(10, 20, num=10)
# Wydrukuj wynik tablicy
print("Wyjście linspace z 10 liczbami:\n", np_array)
# Utwórz tablicę NumPy z 15 równomiernie rozmieszczonymi wartościami
np_tablica = np.spacja lin(-15, -5, num=15)
# Wydrukuj wynik tablicy
print("Wyjście linspace z 15 liczbami:\n", np_array)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu.

Przykład-3: Użycie argumentu dtype funkcji linspace()

Poniższy przykład pokazuje użycie use dtype argument funkcji linspace(). int64 jest ustawione na dtype argument funkcji linspace() do utworzenia tablicy z zestawem 15 równomiernie rozmieszczone duże wartości całkowite. Początkową wartością tablicy będzie 15, a wartość końcowa będzie 35.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz równomiernie rozmieszczoną tablicę NumPy za pomocą step
np_tablica = np.linspace(15, 35, 15, dtype=np.int64)
# Wydrukuj tablicę
print("Wyjście przestrzeni lin:\n", np_array)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu.

Przykład-4: Używanie argumentu endpoint funkcji linspace()

Poniższy przykład pokazuje użycie argumentu endpoint funkcji linspace() do ustawienia ostatniej wartości tablicy, która zostanie zwrócona przez tę funkcję. Domyślna wartość funkcji punktu końcowego to Prawdziwe, i ustala zatrzymać wartość jako ostatnia wartość zwróconej tablicy. Jeśli wartość punktu końcowego to False, to ostatnia wartość tablicy zostanie obliczona na różne sposoby, a ostatnia wartość będzie mniejsza niż zatrzymać wartość.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Utwórz równomiernie rozmieszczoną tablicę NumPy z wartością zatrzymania
np_tablica = np.przestrzeń lin(15, 35, 15)
print("Wyjście linspace bez punktu końcowego:\n", np_array)
# Utwórz równomiernie rozmieszczoną tablicę NumPy z wartością zatrzymania i punktem końcowym
np_tablica = np.linspace (15, 35, 15, punkt końcowy=Fałsz)
print("\nWyjście linspace z punktem końcowym:\n", np_array)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu.

Przykład-5: Użycie argumentu retstep funkcji linspace()

Poniższy przykład pokazuje użycie use krok po kroku argument funkcji linspace(). Domyślna wartość tej funkcji to Fałszywe. Jeśli wartość tego argumentu jest ustawiona na Prawdziwe, wtedy funkcja linspace() zwraca krok wartość z tablicą.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Wywołaj linspace z retstep
np_tablica, krok = np.linspace (-5, 5, 20, retstep=True)
# Wydrukuj tablicę
print("Wyjście funkcji linspace() to:\n", np_array)
# Wydrukuj wartość kroku
print("\nWartość kroku to:\n", krok)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu.

Przykład 6: Używanie wartości nieskalarnych jako argumentów start i stop

Poniższy przykład pokazuje, jak wartości nieskalarne, takie jak tablice, mogą być używane jako wartości argumentów początkowych i końcowych funkcji linspace() w celu wygenerowania tablicy. Ten skrypt utworzy dwuwymiarową tablicę z 5 wierszami i 4 kolumnami.

# Importuj bibliotekę NumPy
importuj numer jako np
# Wywołaj funkcję linspace() z tablicami start i stop
np_tablica = np.linspace(start=[10, 30, 50, 70], stop=[100, 200, 300,400], num=5)
# Wydrukuj tablicę
print("Wyjście funkcji linspace() to:\n", np_array)

Wynik:

Następujące dane wyjściowe pojawią się po wykonaniu powyższego skryptu.

Wniosek

Użycie różnych argumentów funkcji linspace() zostało wyjaśnione w tym samouczku za pomocą prostych przykładów, aby pomóc czytelnikom poznać cel tej funkcji i poprawnie zastosować ją w swoim skrypcie.

Enable SSH Server on Debian
How to Enable SSH Server for Remote Login on Debian 9 In this article, I will show you how to install and configure SSH server on Debian 9 Stretch for...
Generate SSH Keys on Linux
SSH stands for Secure Shell, and as its name is saying, it is used to establish a secure connection between the client and its server. By default, ev...
How to Install and Enable OpenSSH on Ubuntu 20.04
OpenSSH, abbreviated from OpenBSD Secure Shell, is a tool used to secure remote connectivity between the host and its client via SSH protocol. Since ...